Identity Design

21122581_831653983666410_1280349121510556567_o
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Identity Design ให้กับงานหัตถกรรมฝีมือผู้ต้องขังหญิงในโครงการ “Crafting Hope: Prison Handcraft Empowerment Project” ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท
OBJECTIVE
1. เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังที่รับรองคุณภาพแล้วโดยสถาบันฯ โดยสื่อถึงทั้งคุณภาพและความสวยงามทันสมัยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
2. เพื่อสะท้อนตัวตนหรือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังหญิงไปสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม
3. เพื่อใช้ logo นี้เป็นสัญลักษณ์สำหรับสินค้าจากผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการส่งเสริมหรือสั่งผลิตขึ้นโดยสถาบันฯ ต่อไปในอนาคตสถาบันในปีต่อๆไป และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เรือนจำมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีผ่านโปรแกรมการฝึกอาชีพผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
DESIGN BRIEF
ดาวน์โหลด Design Brief และรูปภาพงานหัตถศิลป์ในทัณฑสถานหญิงทั้ง 3 แห่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

1. มีสถานะเป็นนิสิต นักศึกษาอายุ 16-26 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
2. ได้รับการคัดเลือก Portfolio และผ่านการเข้าร่วม Workshop และลงพื้นที่เรือนจำ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ใน วัันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงจะมีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

วิธีการสมัครเข้าประกวด และข้อกำหนดในการส่ง Portfolio

1. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าประกวดแบบเดี่ยว หรือรวมทีมส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 คน โดยกรรมการจะพิจารณาใบสมัครทั้งหมดรวมกัน
2. กรอกใบสมัคร ที่ https://goo.gl/forms/irm1DVF4Krw1qi… และแนบ portfolio เป็นไฟล์ .pdf จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ขนาดไม่เกิน 20 mb และ/หรือ ลิงค์ของเว็บไซต์ที่แสดง Portfolio ของผู้สมัคร
3. โปรดอธิบายเกี่ยวกับผลงานในแต่ละชิ้นงานใน portfolio เล็กน้อย
4. หากมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในด้านใดก็ได้ จะได้รับการพิจารณาจากผู้คัดเลือกเป็นพิเศษ
5. ปิดรับ ใบสมัคร และ portfolio วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 23.59 น.
6. ประกาศผลผู้มีสิทธเข้าร่วมการประกวดและร่วม workshop/ลงพื้นที่ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ภายในวันพฤหัสที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 ผ่านการตอบรับทางอีเมล์ของผู้สมัคร(ทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่าน) และบนเฟสบุ๊ค Crafting Hope (เฉพาะผู้ที่ผ่าน)

กติกาการประกวดสำหรับ Identity Design

1. ผู้เข้าประกวดใช้ Design Brief และข้อมูลต่างๆจากวัน Workshop เป็นตัวตั้งต้นสำหรับการออกแบบ Brand Identity ที่สามารถสะท้อนตัวตนหรือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังหญิงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยผลงานที่ส่งต้องประกอบด้วย:
  1. ชื่อแบรนด์ และ Tagline
  2. Logo และวิธีการใช้ Logo
  3. Key Graphic (ลายเส้น Graphic และ Pattern)
  4. Stationery Set (นามบัตร ซองจดหมาย และ หัวจดหมาย)
  5. Tag ติดสินค้า
  6. อื่นๆ (ไม่จำกัดรูปแบบชิ้นงานเพิ่มเติม สามารถเพิ่มได้หากมีเหตุผลรองรับที่เหมาะสม)
2. อธิบาย Concept ของงานออกแบบ และแจกแจงรายละเอียดต่างๆของ Logo เช่นการใช้สีและ typeface ให้ชัดเจน โดยส่งผลงานเป็นไฟล์อาร์ทบอร์ดขนาด A3 นามสกุล .pdf .png หรือ .jpg Resolution 72 dpi
3. ลักษณะการออกแบบ ไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน ไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ แต่ต้องเป็นผลงานการออกแบบที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดที่ไหนมาก่อน
4. กรรมการจะพิจารณาผลงานจากทั้งรูปลักษณ์ภายนอก (Physical elements of brand identity) ความเป็นหนึ่งเดียวของ message ที่ต้องการจะสื่อ (Coherence of the message) และความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหลักของตัวสินค้า
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ซึ่งทางสถาบันฯสามารถทำการปรับแต่งเพื่อความเหมาะสม และนำไปเผยแพร่จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ นำออกแสดงในที่สาธารณะต่าง ๆ และนำไปผลิตเพื่อการจำหน่ายสินค้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบก่อนล่วงหน้า

รางวัลการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
** ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนจะต้องส่งผลงาน บันทึกใส่ CD DVD หรือ USB drive ดังนี้:
1. ไฟล์อาร์ตเวิร์คต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้ในรูปแบบนามสกุล .ai และ/หรือ .psd พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK ที่ใช้ในการออกแบบ
2. ไฟล์ภาพผลงานนามสกุล .jpg หรือ .png ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi

การส่งผลงาน

ผู้ที่ผ่านการ workshop และลงพื้นที่แล้ว สามารถส่งผลงานประกวดได้ 2 ช่องทาง
1. ส่งผลงานทาง email มาที่ info@tijbangkokrules.org
2. ส่งผลงานแบบ hard copy มาที่:
สลิลา นรัตถรักษา 93/1 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) อาคารจีพีเอฟ (ตึก B) ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(เขียนหน้าซองว่า ผลงานประกวด Identity Design โครงการ Crafting Hope)
ปิดรับผลงาน: 20 ตุลาคม 2560
ประกาศผลผู้ชนะ: 25 ตุลาคม 2560
ติดต่อสอบถาม
สลิลา นรัตถรักษา เจ้าหน้าที่รณรงค์เชิงนโยบาย
โทรศัพท์: 0-2118-9400 ต่อ 471 หรือ 0-90701-8185
Tagged , , ,