ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ ชิงเงินรางวัลมากกว่า 100,000 บาท

บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด ผู้ผลิตดินปั้นคุณภาพสูง อาทิเช่น ดินน้ำมัน แป้งโดว์ ดินลอยน้ำ
ดินโพลีเมอร์ ดินเซรามิก ดินเยื่อกระดาษ ดินข้าวโพด เป็นต้น

ได้จัดทำโครงการ NARA: Product Design Contest ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจการออกแบบทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ” ชิงเงินรางวัลมากกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ไม่เกิน 3 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตสร้าง ทัศนคติที่ดีในการใช้ศิลปะมาดำรงในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด
3. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้แบรนด์ NARA

รายละเอียดการจัดกิจกรรม เป็นการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ NARA: Product Design Contest ภายใต้หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ” โดยการประยุกต์หลักการศิลปะในการใช้ชีวิตประจำวัน หมายถึง ศิลปะมาผสมผสานกับการดำรงชีวิตอันได้แก่ ศิลปะดินปั้นกับที่อยู่อาศัย ศิลปะดินปั้นกับอาหาร ศิลปะดินปั้นกับเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

• ออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านที่เกี่ยวกับดินปั้น
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ของแฟชั่นที่เกี่ยวกับดินปั้น
• ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับของตกแต่งบ้านที่เกี่ยวกับดินปั้น
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กเกี่ยวกับดินปั้น

การส่งผลงาน
• ส่งแบบนำเสนอผลงาน เป็นภาพวาด หรือภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์โดยใช้ขนาดกระดาษ A3
• ระบุชื่อผลงาน
• แนวคิด / แรงบันดาลใจในการออกแบบ
• ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ
• ผู้สมัครสามารถส่งผลงานในประเภทเดี่ยวหรือทีม ทีมละ ไม่เกิน 3 ผลงาน
• ผลงานการออกแบบจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และต้องไม่ปรากฏ เผยแพร่ หรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ
• ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว ก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล

วิธีการส่งผลงาน สามารถเลือกส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1. วิธีการส่งผลงานผ่านทาง facebook สามารถส่งผลงานผ่านทาง facebook โดยการสแกนหรือถ่ายภาพผลงานและใบสมัคร ส่งผ่านทางข้อความ (INBOX) มาที่
https://www.facebook.com/naraprouctdesigncontest/
2. วิธีการส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัครด้านหลัง ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่สำหรับส่งผลงาน(จะถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์เป็นสำคัญ) เลขที่ 426 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 วงเว็บมุมซองว่า “ส่งผลงานประกวด NARA: Product Design Contest”
3. วิธีการส่งผลงานทาง อีเมล (e-mail) สามารถส่งผลงานผ่านทาง e-mail โดยการสแกนหรือถ่ายภาพผลงาน และใบสมัครได้ที่อีเมล prmkt@narafactory.com

กำหนดการ
• เปิดรับผลงานการออกแบบ 20 มกราคม -10 มีนาคม 2560
• ประกาศผลการตัดสินรอบแรก 20 มีนาคม 2560
• ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานโดยต้องจัดทำต้นแบบพร้อมประกาศผลการตัดสิน 20 พฤษภาคม 2560

รางวัล
• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
• รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
• ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตร
การประกาศผลการตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากแบบนำเสนอผลงาน จะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมด้วยผลงานต้นแบบ ในวันตัดสินรอบสุดท้าย วันที่ 20 พ.ค. 2560 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ เช่น ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการผลิต เป็นต้น คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก
– ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง
– ความเป็นไปได้ของแนวคิดผลิตภัณฑ์
– ผลกระทบทางสังคมต่อกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมาย
– คุณภาพของการนำเสนอผลงานออกแบบที่ชัดเจนและสมบูรณ์

สอบถามเพิ่มเติม
• บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด ที่อยู่เลขที่ 426 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร 081-985-2747 (คุณวรรณ ฝ่ายการตลาด)
• e-mail : prmkt@narafactory.com
https://www.facebook.com/naraprouctdesigncontest/

 

nara

Facebook Comments

comments

Tagged , , , ,